De latere protestantse eeuwen

17e eeuw

In het Gedenkboek van Stad en Lande, door Heino Hermannus Brucherus, uitgegeven te Groningen bij Nicolaas Veenkamp en Zoon, 1792, is voor Wittewierum een lijst van predikanten opgenomen die een eerste een weergave is van wat er gebeurde in de 17e eeuw.

- 1607. Lambertus Henrici.
- 1639. Henricus Hildebrandi, overleden in 1640.
- 1642. Johannes Eding, vertrokken naar Farmſum in 1651.
- 1653. Petrus Berkhuis, overleden in 1667.
- 1668. Adamus Cornelii, beroepen van Losdorp, overleden in 1676.
- 1677, Daniel Richardus, overleden in 1680.
- 1683. Wigerus Rustinga, vertrokken naar de Pekel-A in 1692.
- 1692 Abrahamus Remmers, overleden in 1710.
- 1711. Wilhelmus Uchtman, vertrokken naar de oude Pekel A in 1722.
- 1722. Siewardus Boelens, beroepen van Wetzinge, vertrokken naar Lopperſum in 1734.
- 1735. Ludovicus van Meeuwen, vertrokken naar de Zeerijp in 1738.
- 1738. Petrus Oorſinga, beroepen van Weiwert, vertrokken naar Bunda in Oostvriesland in 1744.
- 1744. Rudolphus Oostervelt, is Emeritus verklaard in 1791.

In de 17e eeuw speelde echter ook de komst van een nieuwe Heer van Ten Post, Christoffel van Ewsum, die ook invloed in de kerk wenste.

De familie Rengers oefenden na 1594 als enigen patroon- of collatierecht uit voor de kerk van Wittewierum.
In de archieven komen we twee aktes tegen die echter gaan over de positie van de van Ewsums in de kerk van Wittewierum.

1630-1632 Stukken betreffende het proces tussen Rempt en Edzard Rengers ter ene en Christoffel van Ewsum ter andere zijde, over de plaats van een gestoelte in de kerk van Wittewierum

1660 Akte van overdracht door de Staten van Stad en Lande aan Ulrich van Ewsum op  Tammingahuizen enz., en Aemilia Mackdowel van twee collaties te Wittewierum en Ten Post.


18e eeuw


19e eeuw


Over de periode na de Afscheiding die in 1834 in Ulrum begon is in 1986 een kroniek geschreven door B.H. Wiersema. Zie: breken of bouwen?

In De Groninger Kerkbode van 13 september 1986 stond een artikel van ene S. Scheper over "De Hoeksteen".
Hieronder het tweede deel van de tekst van het artikel.

Het huis en zijn bewoners

Geref. kerk Ten Post

Alhoewel de familie Rengers ten Post ... met ere genoemd wordt in de tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden, lezen we in het aardrijkskundig woordenboek v.d. Aa uit 1847 dat Ten Post een gehucht is, 20 minuten west van Wittewierum, waartoe het behoort. Als je dit weet, begrijp je dat als er in 1836 in deze omgeving een afscheiding plaatsvindt dit de kerk van Wittewierum wordt.
Zelfs op de synodevergadering van 27 juni 1845 is er een brief van E. Meyet namens de kerkelijke gemeente Wittewierum.
Wil je weten wanneer de naam veranderd is in Ten Post dan moet je zoeken in het archief van de classis Appingedam.
Het verhaal van de vrijmaking in Ten Post is bijna gelijk aan dat in Schildwolde. Het was een "driemanschap": de kerkeraden van Overschild, Schildwolde en Ten Post en op dezelfde morgen 8 okt '44 werd de losmaking afgekondigd.
Had men in Ten Post in '44 495 leden; in '46 waren dat er 180, en in 1986 280 leden. In Overschildging het van 247 leden naar 40. De leden van Overschild zijn nu lid van de Geref. Kerk van Ten Post.
Via de boerenschuur van B.S. Wiersema en een houten noodkerk kwam men 8 okt. 1965 in de kerk van vandaag.
Je hebt in Ten Post vier kerken met dezelfde belijdenis: Herv. Gem., Geref. Kerk, Geref. Kerk (vrijgemaakty) en Ned. Geref. Kerk.
Wat de "Samen op weg" situatie betreft vormen bij de Hervormden Lellens, Wittewierum en Ten Post één gemeente met 362 leden en twee kerken op 1,5 km onderlinge afstand. Men heeft gezamenlijke diensten op christelijke feestdagen en soms een gezamenlijke kerkeraadsvergadering. De Geref. kerkeraad wil wel wat meer samenwerking maar als de Herv. gem. wat "Gereformeerde Bonderachtig" is loopt die samenwerking in ons ressort ook niet altijd het vlotst.
Het eigen kerknieuws leest men in de Groninger kerkbode waarop de kerk een gezamenlijke abonnement heeft van 65 exemplaren.

Zie voor het eerste deel van dit artikel bij Kerkgebouwen -> Jan Zijlstraat (De Hoeksteen).