16e eeuw, de eeuw van de reformatie

Een beknopte beschrijving van de reformatie in Ten Post in de 16e eeuw wordt gegeven in een
Gedenkboek van Stad en Lande, door Heino Hermannus Brucherus, uitgegeven te Groningen bij Nicolaas Veenkamp en Zoon, 1792.

Onder de Classis van Loppersum wordt ook het kerspel Witterierum beschreven. Eerst wordt de geschiedenis van de Abdij Bloemhof de kroniek van Emo beschreven en dan volgt de volgende tekst:

... dat dit Klooster, gelijk meer andere Kloosters, in de beeldstorming onder voet is geworpen, en dat deszelve inkomsten door de Bulle van den Paus, hoewel niet zonder tegenkantinge der Kloosterlingen en door vreeze gedwongen, eindelijk bij verdrag aan den Bisschop en het Kapittel van Groningen zijn overgegeven. Wat daarvan ook zij; althans in 't vonnis, uit naam des Hertogs van Alba te Brussel in 1570 tegen de Ommelander vluchtelingen geveld, vind men ook eenigen van Ten Post of Wittewierum geteekend. Onder welke Tjaard en Wilcke Rengers Edzards zoonen vermeld worden als beschuldigd, wegens het Beelden-breeken, en dat zij den Graaf Lodewijk van Nassau tegen deze Landen gediend hadden. Ook hebben deze niet lang daarna in het zelve jaar het Verzoekschrift, door de Vluchtelingen dezer Provincie aan den Keizer en 't Duitsche Rijk overgegeven, mede ondertekend.

   De Ommelanders, na het Vrede-verdrag van Gent, de Unie van Utrecht in 1579 aangenomen hebbende, zo heeft ook de Heer Edzard Rengers op zijn Adelijk Huis te Ten Post door eenen Gerefomeerden Predikant voor zig en anderen laten prediken, tot dat dit in 1580 is verhinderd geworden door den afval des Graven van Rennenberg. Na de Reductie dezer Provincie is Jan Rengers van Ten Post in 1595, als Lid van het College der Raaden van Staat, naar 's Gravenhage vertrokken, en vervolgens tot andere aanzienlijke ampten in en buiten de Provincie bevorderd, naar het bericht van Ubbo Emmius. Het Patroonrecht is hier ook vervolgens door het Adelijk Geslacht der Rengersen van Ten Post, nu van Farmsum, alleen geoefend.

   Deze Gemeente, waaronder ook behooren Ten Post, Kroddebuuren, en Windeweer, heeft de volgende Predikanten gehad.
                    -   1607 Lambertus Henrici

daarna worden tot 1791 nog 12 predikanten genoemd, maar dan zijn we al in de 17e eeuw.